Náhledový obrázek článku

Fakta o pojišťovnách: kolik mají klientů?

Tým DuoFinance.cz

Uvažujete o změně zdravotní pojišťovny? Nebo vás pouze zajímá, jak na tom jednotlivé instituce jsou? Jedním z hlavních ukazatelů je počet klientů pojišťoven. Představíme si, kolik klientů má největší česká pojišťovna a jak jsou na tom ty ostatní.

Pojišťovny v České republice

Na území České republiky působí 7 zdravotních pojišťoven. Dominantní postavení na trhu si udržuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která má největší počet pojištěnců. V závěsu za ní jsou pak Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).

Mezi menší pojišťovny pak patří Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) a Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). Nejmenšími pojišťovnami jsou nakonec Revírní bratrská pokladna (RBP) a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ).

Buďte v obraze a podívejte se, jaké jsou Zisky veřejných pojišťoven v České republice, a jak na tom jsou s penězi komerční pojišťovny.

Počet klientů pojišťoven

Jednotlivé pojišťovny nemají klienty rozděleny rovnoměrně. Z celkového počtu pojištěnců, který činí okolo 10,5 miliónu, má nejvíce z nich pojišťovna VZP – přibližně 57 %. Při sečtení klientů ostatních pojišťoven se však nedostaneme ani k takovému výsledku, který by byl roven VZP. Jednoduše řečeno, všechny ostatní pojišťovny dohromady mají méně klientů než dominantní VZP.

U pojišťoven však můžeme kromě počtu klientů sledovat také počet smluvních zařízení.

Počet klientů komerčních pojišťoven se dozvíte v našem článku zde.

Pojďme se podívat do tabulky, jak na tom jednotlivé pojišťovny doopravdy jsou. Údaje jsou čerpané z posledních výročních zpráv z roku 2020 a 2021.

ukazatel VZP ZPMV ČPZP OZP
Počet klientů pojišťoven 5 922 131 1 335 429 1 283 663 743 223
Počet smluvních zařízení
32 716 25 195 24 909 26 170
ukazatel VoZP RBP ZPŠ
Počet klientů pojišťoven 700 356 430 225 145 078
Počet smluvních zařízení 27 908 15 417 7 912


Podle dat, uvedených v tabulce, je pojišťovnou s největším počtem klientů jednoznačně VZP, která registruje 5 922 131 pojištěnců. Hned za ní je ZPMV, jenž dosahuje 1 335 429 klientů. Další pojišťovny se drží v závěsu za nimi.

Co se týče počtu smluvních zařízení, nejlépe na tom je VZP, následně VoZP, OZP, ZPMV, ČPZP, RBP a ZPŠ.

Hospodaření jednotlivých pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP)

Dle poslední uveřejněné výroční zprávy VZP za rok 2021 ukončila pojišťovna rok 2021 se záporným hospodářským výsledkem ve výši −3,9 mld. Kč, který pokryje z rezerv vytvořených v minulých letech. Náklady na zdravotní služby byly oproti původním odhadům i zásluhou vydané kompenzační vyhlášky a většímu počtu provedených testů na COVID-19 vyšší o 4,4 mld. Kč.

I přesto se příjmy ze zdravotního pojištění i přes pandemii nepropadly, a celkový příjem pojišťovny ze základního fondu dosáhl hodnoty o 4,5 % vyšší, než bylo v pojistném plánu. Průměrné náklady na pojištěnce VZP se pohybovaly okolo 24 718 korun.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

Dle výroční zprávy z roku 2021 došlo ve srovnání s rokem 2020 ke zvýšení stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2021 o 6 591 tis. Kč. Počet zaměstnanců pojišťovny se nacházel pod plánovaným stavem, oproti předchozímu roku došlo k růstu zaměstnanců průměrně o 6 osob. Průměrné náklady na pojištěnce za rok 2021 odhaduje pojišťovna ve výši 41 191 korun.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna uvedla ve své výroční zprávě ke dni 31. 12. 2021 počet pojištěnců 1 283 663. Vzhledem k tomu, že financování veřejného zdravotního pojištění bylo i v roce 2021 ovlivněno celosvětovou pandemií COVID-19, výdaje ČPZP za zdravotní služby v roce 2021 se meziročně zvýšily o 16,1 %.

Příjmy z výběru pojistného se vyvíjely úměrně české ekonomice, která v roce 2021 zaznamenala meziroční růst HDP o 3,3 %. Celkové příjmy ČPZP po přerozdělování byly o 4,3 % vyšší oproti ZPP 2021. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se za rok 2021 pohybovaly okolo 36 806 korun.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

OZP zvýšila navýšila čerpání celkových nákladů souvisejících s epidemií covid-19 v roce 2021 o 3 388 918 tis. Kč, což vedlo k výraznému překročení plánovaného čerpání.

I přes to, že příjmy byly pozitivně ovlivněny lepším než očekávaným vývojem ekonomiky ČR, a s tím souvisejícím nárůstem mezd a navýšením platby za pojištěnce (za něž je plátcem pojistného stát), byla výsledná bilance jak příjmů a výdajů, tak tvorby a čerpání, výrazně horší, než předpokládal ZPP na rok 2021.

Počet pojištěnců OZP k 31. 12. 2021 činil 743 223 osob. Pojišťovna předpokládala počet 740 970 pojištěnců a plán byl tedy splněn na 100,3 %. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybovaly okolo 35 517 korun.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

Také VoZP pocítila i v roce 2021 dopady pandemie. Příjem z pojistného na veřejné zdravotní pojištění činil po přerozdělování 25 367 mld. Kč a byl oproti roku 2020 vyšší o 2 963 mld. Kč (o 13,2 %).

Stejně tak byly vyšší (o 13,7 %) i náklady na zdravotní služby, které dosáhly 26 071 mld. Kč. Finanční prostředky na všech účtech VoZP byly k 31. 12. 2021 ve výši 1 787 mld. Kč, přičemž pojišťovna investovala 41,7 mil. Kč.

Průměrný počet pojištěnců činil 700 356 osob a byl vyšší o 1 586 osob (o 0,2 %) než v roce 2020. Počet pojištěnců, za které platil pojistné stát, činil 376 860 a oproti roku 2020 byl vyšší 2 642 osob (o 0,7 %).

Saldo příjmů a nákladů základního fondu zdravotního pojištění činilo – 1 291 mld. Kč. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se vyšplhaly na 37 226 korun a zvýšily se tak o 13,4 %. Za poslední tři roky činil nárůst 11 473 Kč ročně na osobu.

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Také činnost RBP zdravotní pojišťovny byla ovlivněna celosvětovým šířením onemocnění Covid-19. Příjmy pojišťovny v roce 2021 činily celkem 8 871 161 tis. Kč. Na věcné dávky zdravotních služeb, korekce, revize a doplatky RBP vyčerpala v roce 2021 částku 15 736 812 tis. Kč. Na 1 pojištěnce to průměrně představuje 36 615 Kč.

Počáteční finanční zůstatek pojišťovny činil začátkem roku 2021 částku 1 637 801 tis. Kč. Ke konci roku 2021 činil celkem 1 381 631 tis. Kč. Konečný zůstatek byl vyšší než původně plánovaný pro rok 2021.

Celkový počet smluvních poskytovatelů zdravotních služeb ve všech segmentech činil k 31. 12. 2021 počet 14 414. Aktuálně za rok 2022 pojišťovna vykazuje 15 417 poskytovatelů. Počet pojištěnců byl v roce 2021 ve výši 429 794.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda se můžeme podívat na hospodaření v roce 2020, výroční zprávu za rok 2021 zatím ještě nezveřejnila. Hospodaření pojišťovny bylo dle výroční zprávy vyrovnané.

Počáteční zůstatek činil v roce 2021 879 892 tis. Kč a celkové příjmy 4 692 802 tis. Kč. Celkové výdaje pak 4 548 566 tis. Kč. Konečný zůstatek za rok 2020 pojišťovna uvedla ve výši 1 024 128 tis. Kč.

Celkový počet poskytovatelů zdravotních služeb činil 7 912. Počet pojištěnců pojišťovny činil 145 078 osob a průměrné náklady na 1 pojištěnce odhaduje na 36 555 Kč.

Závěrem

Hospodaření všech zdravotních pojišťoven v ČR bylo i přes celosvětovou pandemii ve většině vyrovnané. Samozřejmě jejich hospodaření výrazně ovlivnila epidemie koronaviru, ale většina pojišťoven i přes očekávané záporné výsledky nakonec vykázala pozitivní výslednou bilanci.

Z hlediska počtu pojištěnců a počtu smluvních zařízení je na tom zcela jistě nejlépe VZP. Za nejstabilnější pojišťovnu je považována ZPŠ, která si udržuje poměrně vysoké zůstatky na svých účtech.

Zdrojem zde uvedených údajů byly výroční zprávy jednotlivých pojišťoven.

Mám zájem o životní pojištění
78 100 0
Mám zájem o životní pojištění