Náhledový obrázek článku

Veřejné obchodní podmínky webu www.duofinance.cz

Etický kodex

Web www.duofinance.cz vznikl s jasným úmyslem: srozumitelnou formou poskytovat objektivní a pravdivé a aktuální informace.

Není v našem zájmu kohokoliv poškozovat či vydávat klamavé informace. Tímto se zavazujeme k čestnosti a objektivitě publikovaných informací.

Informace se snažíme udržovat aktuální a přesné. Přesto doporučujeme, abyste si informace ověřili na oficiálním webu konkrétního produktu či služby.

Pokud jste narazili na jakoukoliv nepřesnost, informujte nás prosím emailem na info@duofinance.cz. Chybu co nejdříve opravíme.

Obchodní podmínky portálu DuoFinance.cz s.r.o.

DuoFinance.cz s.r.o., IČO: 08161372, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 313657 pro využívání služeb prostřednictvím webového portálu www.duofinance.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti DuoFinance.cz s.r.o., IČO: 08161372, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 313657 („DuoFinance“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.duofinance.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2 DuoFinance je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti finančních služeb a pojištění, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.

1.3 Poskytnutím služby informačního servisu (poradenství) nebo srovnáním nabídek služeb a produktů Dodavatelů („Služba“) nedochází mezi DuoFinace a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání („Smlouva“), k jejímuž plnění mohou být požadovány nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Ze strany DuoFinance se tedy jedná bezúplatné poskytování Služeb. Společnost generuje zisk z provizí od některých Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem a z případného prodeje reklamního prostoru. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Webový portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Webového portálu nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován. Údaje a informace uvedené na Webovém portálu mohou v souvislosti se změnami produktových podmínek některých Dodavatelů pozbýt platnosti, případně informace mohou pozbýt správnosti, tedy DuoFinance negarantuje faktickou správnost uvedených informací. DuoFinance doporučuje ověření správnosti uvedených informací přímo u Dodavatelů.

1.4 Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu, pro účely případného zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem Uživatel poskytuje prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu („Formulář“). Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Společnosti může dojít k předání vyplněných informací příslušnému Dodavateli. Uživatel je rovněž oprávněn poskytnout osobní údaje i jinou elektronickou formou, např. emailem, telefonicky apod.

1.5 Znění Obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6 Při komunikaci se Společností je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2. Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy s dodavatelem

2.1 Webový portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Společnost neodpovídá za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup/odběr služeb či produktů („Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené na Webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít.

2.2 Společnost srovnává podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Webovém portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Webovém portálu je pouze orientační. Společnost není povinna na Webovém portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu.

2.3 Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel v některých případech povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit Formulář. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu mohou být předány vyplněné údaje Dodavateli za účelem možného uzavření Smlouvy s Dodavatelem.

2.4 Objednávku prostřednictvím formuláře může předat Společnost Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Společnost oprávněna pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil.

2.5 V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od Dodavatele objednat přímo na Webovém portálu Společností.

2.6 Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim.

3. Další práva a povinnosti

3.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost či aktivitu, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společností či je neoprávněně užít.

3.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je oprávněn Zájemce užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

3.3 Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé vlivem zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu a optimalizaci hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2 Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společnosti jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu www.duofinance.cz/ochrana-osobnich-udaju

4.3 Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Společnosti pro účely poskytnutí Služeb, Společnost mu nebude moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení budou platná ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5.2 Pro účely kontaktování Společnosti včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla Společnosti uvedená v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa info@duofinance.cz či telefonní kontakt +420 777 205 170.

5.3 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz.

5.5 Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele, které vychází z obecně závazných právních předpisů.

V Praze,

platné od 1. ledna 2021

Kontaktujte nás

Tomáš Korábečný

Autorská práva

Jsme si vědomi, že žijeme ve svobodné době. Proto textový obsah Webu můžete volně šířit pro nekomerční využití (výuka, diskuse). Na oplátku prosíme o maličkost – vždy nás uvádějte jako zdroj informací.

V ostatních případech nás prosím kontaktujte.

Provozovatel je majitel textů, designu a veškerého obsahu nalezitelného na Webu s výjimkou obrázků z fotobanky Shutterstock (či jiných fotobank) a log konkrétních firem či institucí.