Exekuce je jako nemoc! Jak na ni v roce 2021

Veronika Cvejnová

Exekuce je již běžnou součástí našich životů, ať chceme nebo ne. Spadneme do ní, ani vlastně nevíme jak. Šíří se jako nemoc a trpí jí už každý desátý Čech starší 15 let. Pojďme si sestavit podrobnou anamnézu exekuce a zjistit, jak se z ní nadobro vyléčit. Poradíme vám, jak ven z exekuce, a jaké jsou změny v exekucích v roce 2021!

Co to je exekuce

Exekuce pochází z latinského slova exsecutio, které v překladu znamená vykonání či provedení. Jedná se o vykonávací řízení, jenž vzniká na základě rozhodnutí soudu.

Exekuce je pouze jiný výraz pro vymáhání dluhů. Tento způsob povoluje stát, který na základě zákona stanovuje pravidla.

Existují firmy, které provádějí nikým nekontrolované vymáhání dluhů, to však není pod dozorem státu a tím se odlišuje od exekuce. V tomto případě většinou nejsou ani dodržována žádná pravidla či postupy, a často je i porušován zákon, protože nejsou respektována práva a povinnosti zúčastněných osob.

Kdo provádí exekuci?

Podle státem stanovených pravidel provádí exekuci exekutor. Dluhy je však možné vymáhat i prostřednictvím zaměstnanců soudu, ale jelikož je to příliš zdlouhavé, věřitelé dávají přednost právě exekutorům.

Exekutor je fyzická osoba, která je pověřena exekutorským úřadem a může provádět exekuce či vykonávat další činnosti dle exekučního řádu.

Aby mohl být exekutor jmenován ministrem spravedlnosti do exekutorského úřadu, musím mít právnické vzdělánídostatečnou praxi.


V našem státě je povinnost, aby byl každý exekutor registrován v Exekutorské komoře ČR. Toho je možné využít v případě, pokud jste s jednáním nějakého exekutora nespokojení a nevíte kam se obrátit.

Jak vzniká exekuce

Aby mohla vzniknout exekuce, musí nejprve existovat nesplacený dluh. K exekuci přistupuje věřitel právě za účelem vymožení dlužného závazku.

Pokud nezvládáte splácet své dluhy, můžete mimo jiné využít konsolidace nebo refinancování, více informací naleznete v našem článku Konsolidace a refinancování.

Vše to začíná exekučním titulem

Aby se mohl rozjet celý proces exekuce, věřitel musí nejprve získat exekuční titul, a to buď v soudním či rozhodčím řízení nebo smlouvou s tzv. exekuční doložkou. Poté podá exekuční návrh soudu a ten rozhodne o nařízení exekuce a pověří exekutora. Tímto procesem začíná samotná exekuce.

Možná si myslíte, že v této fázi je pro dlužníka již vše ztraceno. Ale není to zcela pravda, stále je možnost celou situaci zachránit.

Soud může na základě rozhodnutí vydat tzv. Platební rozkaz, ve kterém stanoví zaplacení dlužné částky do 15 dnů od doručení rozkazu. Dlužník má možnost na tento platební rozkaz podat odpor, a na základě toho pak vznikne soudní jednání, ve kterém se může dlužník rozhodnutí bránit.

V tomto případě je tento postup vhodný v případě neoprávněně vzniklém dluhu. Pokud je však dluh oprávněný, doporučuje se platební rozkaz uhradit a vyhnout se tak zbytečně vysokým poplatkům a navyšování dluhu v případě exekuce.

U soudu se mohou také obě strany dohodnout tzv. na smíru a započnout tak nový splátkový kalendář. Pokud jej dlužník bude řádně a včas hradit, úspěšně se tak vyhne exekuci. Pokud však tuto povinnost nesplní, rozhodnutí již bude vykonáno exekucí.

Co vše může exekutor

Pokud dojde k samotné exekuci a navštíví vás exekutor, jedná jako úřední osoba. Po státních orgánech a dalších institucích má právo požadovat poskytnutí informací i další součinnost, která mu musí být poskytnuta.

Součinnost se samozřejmě týká i dlužníků, kteří jsou povinni poskytnout prohlášení o svém majetku a předejít tak některým úkonům exekutora.

Exekutor poskytne povinnému (dlužník, na kterého byla uvalena exekuce) 30denní lhůtu, během které může dobrovolně splnit povinnosti a uhradit danou částku, čímž dojde ke snížení nákladů exekuce. Avšak již teď se nejedná o samotný dluh s úroky, ale k částce jsou již připočítány další náklady (zálohy na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného).

Stále se však jedná o nižší částku nežli v případě, kdy je exekuce už v plném proudu. Pokud však povinný této lhůty nevyužije, exekutor již přistupuje k vstupu do domácnosti a soupisu majetku.

Na co si dávat pozor u exekutora

Exekutor je povinen se prokázat pověřením souduslužebním průkazem se svojí fotografií. Průkaz by měl také obsahovat hologram exekutorské komory ČR a měl by v něm být uveden exekutorský úřad, pod který daný exekutor spadá.

Exekutor má právo do vašeho obydlí vstoupit i v případě, že nejste přítomni nebo s tím nesouhlasíte. Asistovat mu může Policie ČR.

Průběh exekuce

Při zahájení exekuce nejprve exekutor zjistí, jaké máte příjmy a majetek. Exekuce je přitom zapsána v rejstříku zahájených exekucí. I když nám ještě běží 30denní lhůta, již v tento čas vydá exekutor exekuční příkaz.

V průběhu exekuce má dlužník zakázáno jakkoliv nakládat s majetkem, převádět jej či prodávat. Ze zákona není takové jednání platné. Výjimkou je uspokojování základních životních potřeb nebo udržování chodu firmy.

Exekutor může vyzvat věřitele, aby sám navrhl, jakým způsobem bude vymáhání dluhu probíhat. Zároveň může vyzvat povinného, aby učinil prohlášení o svém majetku. Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor. Měl by zvolit takový způsob, který bude vhodný a přiměřený.


Jakými způsoby probíhá vymáhání peněžitých částek?

 • Srážky ze mzdy a dalších příjmů
 • Správa nemovité věci
 • Zablokování bankovního účtu
 • Exekutorské zástavní právo na nemovitých věcech
 • Pozastavení řidičského oprávnění
 • Případný prodej movitých a nemovitých věcí

Exekutor by měl vždy zohlednit výši dluhu a na základě toho přistupovat k vymáhání.

Exekuce může být provedena až poté, co uplyne 30denní lhůta pro splnění a povinný neuhradí daný dluh.

Uhrazení exekuce

Pokud bude pomocí exekuce pohledávka plně uhrazena, exekutorské oprávnění zaniká a exekutor je povinen informovat všechny instituce i osoby, které měli vůči dané exekuci povinnost.

Jak se bránit exekuci?

Během celé exekuce máte hned několik možností, jak se bránit. Není však možné bránit se samotnému exekučnímu příkazu.

Jaké máte možnosti?

 • Odvolat se
 • Odklad exekuce
 • Zastavení exekuce
 • Vyškrtnutí věci ze soupisu majetku

Odvolání

Dlužník se má právo odvolat proti usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Dále se může odvolávat proti dalším krokům exekutora. Není možné se odvolat proti úkonům, u kterých to zákon zakazuje. Odvolání je nutné podat písemně do rukou exekutora a to do 15 dnů od doručení písemného usnesení.

Odklad exekuce

Dlužník může podat návrh na odklad exekuce, který však musí odůvodnit a plnit tak čtyři stanovené podmínky.

Jedná se o následující situaci:

Pokud by se povinný ocitl bez vlastní viny v přechodné situaci, během které by měla exekuce zvlášť nepříznivý vliv na povinného a jeho rodinu a odklad by vážně nepoškodil dlužníka, je možné o něj žádat.

Jedná se zejména o případy, kdy by exekuce nepříznivě zasáhla dlužníka a jeho rodinu, například při vážné nemoci či náhlé ztrátě zaměstnání.

 • Návrh musí být písemně sepsán a doložen dalšími dokumenty (např. výpověď, lékařská zpráva a další důkazy).
 • Exekutor může návrhu vyhovět či ho postoupit soudu, který má povinnost o něm rozhodnout do 15 dnů. Do té doby nemůže exekutor činit žádné kroky související s exekucí.

Zastavení exekuce

Povinný může také podat návrh na zastavení exekuce, a to v případě, je-li exekuce neoprávněná, či došlo k chybě. Návrh se opět podává exekutorovi a to do 15 dnů od doby, kdy jsme zjistili důvod k zastavení.

Exekutor má následně 15 dnů k tomu, aby vyzval všechny účastníky k vyjádření a to do 30 dnů. V případě souhlasu všech zúčastněných je exekuce zastavena, je-li tomu opačně, návrh postupuje k soudu.

Vyškrtnutí věci ze soupisu majetku

Pokud povinný nalezne v soupisu věcí od exekutora věc, která není jeho, může do 30 dnů podat návrh o vyškrtnutí věci ze soupisu. V případě odmítnutí návrhu exekutorem je možné jej postoupit soudu a k návrhu přiložit také důkazy o tom, že daná věc patří někomu jinému.

Návrh soudu podáváme do 30 dnů od odmítnutí exekutorem. V průběhu celého řízení nesmí exekutor s majetkem manipulovat.

Exekuce v roce 2019

V lednu roku 2019 došlo ke zvýšení minimální nezabavitelné částky v exekuci. Toto zvyšování proběhlo již druhým rokem a od července navíc došlo k dalšímu zvýšení – zdvojnásobení nezabavitelné částky na výši 19 286 Kč (2× základní nezabavitelná částka) u dlužníků s vyššími příjmy.

Nezabavitelná částka pro rok 2019 činila 6 429 Kč. V případě výživného je stanovena ¼ z nezabavitelné částky na osobu, jedná se o 1 607 Kč. Částka, nad kterou se srazí zbytek mzdy, je pak 9 643 Kč.

Více o změnách v exekuci z roku 2019 se dozvíte na portálu Měšec.cz.

Co je to nezabavitelná částka mzdy

Jedná se o částku, která nesmí být zaměstnanci v exekučních srážkách zabavena. Slouží k zajištění životních potřeb povinného. Dle počtu vyživovaných osob má pak povinný nárok na další částku.

Exekuce v roce 2020

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2020 se chystá řada změn v exekuci. K 1. lednu došlo k růstu normativních nákladů, k 1. dubnu k růstu životního minima a 1. července je plánována změna nezabavitelné částky při exekuci.

Životní minimum pro jednotlivce činilo do 31. 3. 2020 – 3 410 Kč, od dubna 2020 je toto minimum 3 860 Kč. Základní nezabavitelná částka do 31. 3. 2020 činila 9 912 Kč, od 1. července 2020 se zvýší na 10 362 Kč. Částka, nad kterou se srazí mzda bez omezení (2× základní nezabavitelná částka) se zvýšila z 19 824 Kč na 20 724 Kč.

Závěr

Exekuci je vždy lepší se zcela vyhnout, to vám je jistě jasné. Ale každý se může dostat do špatné finanční situace a z ní je potom cesta k exekuci snadná. Vždy platí, že minimálně polovinu problémů vyřeší včasná komunikace. Proto komunikujte s věřiteli, snažte se svoji situaci řešit a rozhodně nedělejte mrtvého brouka. Postavte se hrdě svým dluhům a věřte, že to zvládnete!

Srovnání bankovních půjček
85 100 0

Komentáře (13)

Tomáš valentin napsal(a)…

Již asi 15 let jsem si nebral žádnou půjčku není možné,že by takovy nějaký sluch byl stále jenom v řízení a ne v exekuci. Bydlel jsem totiž asi 9 let v podnájmu je toto možné.dekuji

Tomáš valentin napsal(a)…

Na poště jsem si nechal vytisknout můj centrální výpis s evidencí exekuci mám tam tři ale dost vysoké tak nevím jak platit nemohu ani insolvenci mám částečný důchod .Šel jsem si ověřil exekuci na soud a ta mi jich vytiskla asi 30 řekla mi,že už můžou být zaplacené ale,že u soudu budou stále vyset tak tet novým.dekuji

Tomáš valentin napsal(a)…

Splácím již jednu exekuci a nepožaduje již úroky

Tet mi přišla další o které jsem nevěděl tak jsem mu zavolal a ten mi řekl že musím posílat vyc peněz ze i když platím tak rostou stále úroky jak to ?

Hana napsal(a)…

Dnes mi přišla exekuce, která je už 13 let zaplacená. Strhávali mi ji z platu. Už nevím co dělat. Neměli by se záplacené exekuce ničit nebo já už nevím. Ale nenechám si to líbit.

iva napsal(a)…

ANO, vyhrala jsem spor o byt, celkem 3x rozhodoval nejvyssi soud, ktery zrusil jak rozhodnuti OS Phy 8 tak i MS v Praze vc. nakladu rizeni. Naklady rizeni byly na mne vymahane i po zruseni, a to celkem 5 let, prestoze jsem podala trestni oznameni, navrh na karne rizeni i inspekci na katastr nemovitosti, zadne odsouzeni se nekonalo, prestoze slo o drzeni a uzivani bez pravniho duvodu. bohuzel to vidim tak, ze nejde o dluhy, ale podvody, ktere nikdo neresi, vzdyt beztrestne se da provadet i exekuce na jinem nez povinnem, bohuzel, to je praxe, mozna jen u nas....zda-li jsem se jich zbavila nevim, podle potvrzeni exekutora, katastru snad ano, ministr ani policie to vsak ´neodmenila´...zlodeji a podvodnici u nas maji zelenou..

Andrea napsal(a)…

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující. Mám známého, který má e exekuce a neustále mění zaměstnání, jak funguje práce exekutora v případě, že dlužník sám neoznámí, že má nové zaměstnání? Děkuji

Napsat komentář

Srovnání bankovních půjček