Státní půjčka pro mladé. Máte šanci ji získat?

, Martina Mádlová

Státní půjčka pro mladé rodiny byla spuštěna v srpnu 2018 a ihned zaznamenala obrovský úspěch. Nezíská ji ovšem každý. Kdo a za jakých podmínek o ní může žádat? A jak dlouho jste pro stát vlastně mladí?

Státní půjčka pro mladé ve zkratce

Od 15. srpna 2018 je možné skrz Státní fond rozvoje bydlení získat zvýhodněnou půjčku na nové bydlení nebo rekonstrukci. Protože však nikdy není všechno zlato, co se třpytí, najdeme i zde několik maličkostí, které mohou ve výsledku být zásadním problémem.

Z fondu můžete získat obnos ve výši maximálně 1,2 miliónu korun na koupi bytu, přičemž zastavěná plocha nesmí přesáhnout 75 metrů čtverečních2 milióny na stavbu nebo koupi rodinného domu s maximální zastavěnou plochou 140 metrů čtverečních. Na modernizaci bydlení je to pak pouhých 300 000 Kč. Lákavé jsou nízké úrokové sazby, které jsou vázané k základní referenční sazbě EU. O půjčku mohou žádat jen lidé do 36 let.

Parametry půjčky pro mladé rodiny

 • Výše úvěru: od 30 000 Kč do 2 000 000 Kč podle způsobu využití U půjček na modernizaci bydlení do částky 300 000 Kč, na koupi bytu maximálně 1 200 000 a na koupi nebo stavbu domu maximálně 2 000 000 Kč?
 • Úroková sazba: úroková sazba je stanovena ve výši Základní referenční sazby EU pro Českou republiku minimálně to může být 1 % a je fixní po dobu pěti let?
 • Splatnost: maximálně 20 let 10 let na modernizaci bydlení a 20 na pořízení bydlení?
 • Kde žádat: žádosti lze podávat osobně či poštou na obou pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze a Olomouci
 • Lhůta pro vyřízení žádosti: 30 dní na modernizaci a 60 dní na pořízení bydlení

Využití úvěru

Úvěr lze využít na výstavbu nového domu nebo na koupi již existujícícho, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 metrů čtverečních, na pořízení bytu s podlahovou plochou maximálně 75 metrů čtverečních a na modernizaci bydlení.

Státní půjčka a její výhody

 • Platí pro celé území České republiky
 • Mimořádné splátky a předčasné splacení je zdarma
 • Správa i vedení úvěru je zdarma
 • Při narození či osvojení dítěte dotace 30 000 Kč Vztahuje se jen na úvěry na pořízení bydlení?
 • Výhodná úroková sazba

Nevýhody půjčky od státu

Státní půjčka pro mladé se může jevit jako skvělý a výhodný produkt. Má ale i své nevýhody a není jich úplně málo. V první řadě je to velké množství dokumentů, které musíte spolu s žádostí doložit. Další nevýhodou jsou omezené finanční prostředky, protože koupit dnes nemovitost za poskytované sumy je takřka nemožné.

Omezená je také podlahová plocha, která je limitovaná na 75 metrů čtverečních u rekonstrukce a 140 metrů čtverečních u výstavby nebo koupě. Úvěr je poskytnut maximálně do 80 % skutečných nákladů. A omezující je i věk. O úvěr můžete žádat jen do 36 let.

Jak podat žádost o půjčku?

Žádost o státní půjčku obnáší vyplnění hned několika formulářů a doložení celé řady dokumentů. Často se stává, že v žádosti něco chybí a úřad pak zasílá žadatelům výzvy o jejich dodání. Tím se celé vyřízení samozřejmě komplikuje a prodlužuje. Žádost musí obsahovat:

 • Jméno žadatele, adresu a datum narození
 • Jméno a datum narození manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky
 • Nesezdané páry musí doložit jméno a datum narození dítěte (nezletilého)
 • Výši úvěru, navrhované zajištění a účel využití

Povinné dokumenty k žádosti o státní půjčku

 • Kopie občanského průkazu
 • Originál či úředně ověřená kopie oddacího listu (uzavření registrovaného partnerství)
 • Úředně ověřená kopie rodného listu dítěte u nesezdaných párů
 • Doklady o příjmech a výdajích od obou partnerů. Také je nutné doložit kopie smluv o úvěrech, jsou-li nějaké
 • Výpis z Centrální evidence exekucí
 • Potvrzení o bezdlužnosti (nemáte nedoplatky na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění)
 • Vyjádření příslušeného úřadu o tom, že vaše obydlí se nenachází v záplavovém území

Nákup nemovitosti

 • Kupní smlouva nebo smlouva budoucí
 • Originál výpisu z katastru nemovitostí (ne starší tří měsíců)
 • Prohlášení, že vy a ani partner nejste v době žádosti vlastníkem, spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva
 • Sdělení o velikosti podlahové plochy

Výstavba rodinného domu

 • Povolení stavby (originál nebo úředně ověřená kopie)
 • Projektová dokumentace
 • Rozpočet po položkách
 • Výpis z katastru nemovitostí, který dokládá vlastnictví pozemku
 • Prohlášení, že vy a ani partner nejste v době žádosti vlastníkem, spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva

Veškeré potřebné dokumenty najdete na stránkách SFRB pod záložkou Formulář a metodické pokyny.

Podmínky půjčky pro mladé

 • Věk maximálně 36 let
 • Žadatelé musí být manželé nebo žít v registrovaném partnerství
 • Nesezdané páry musí mít alespoň jedno nezletilé dítě do 15 let
 • Ani jedez z páru nesmí vlastnit byt či dům, jinak jsou z žadatelů vyloučeni
 • Doložitelný příjem

Jak musí být úvěr zajištěn?

V případě úvěru na modernizace musí příjemce uvést ručitele. Tomu nesmí být víc jak 55 let a jeho minimální čistý měsíční příjem v posledních 3 měsících musí dosahovat 15 000 Kč. V případě úvěru na výstavbu rodinného domu se ručí prostřednictvím zástavního práva k pozemku a stavěné nemovitosti a vinkulací pojistného plnění (po dostavbě pak vinkulací k živelnímu pojištění). Při koupi bytu nebo rodinného domu vzniká zástavní právo ke kupované nemovitosti.

Závěr

Půjčka pro mladé rodiny se může na první pohled jevit velmi výhodně, ale má svá negativa. Rozhodně zajímavá je nízká úroková sazba i její dostupnost. Odradit by mohly omezené a nedostačující finanční prostředky i poměrně velká byrokracie. Půjčka dává smysl hlavně obyvatelům menších měst a obcí, ale i pro ně bude velmi těžké, ne-li nemožné, se vejít do zadaných mantinelů. Zajímavým řešením by mohla být kombinace s hypotékou, ale jen za předpokladu, že na to banka přistoupí.

Srovnání půjček 2020

Komentáře

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Srovnání půjček 2020