Náhledový obrázek článku

Mějte přehled se slovníkem půjček

Veronika Cvejnová

Vyznat se ve světě financí nemusí být leckdy jednoduché. Než si vezmete úvěr, seznamte se s nejčastěji užívanými bankovními pojmy. S naším slovníkem budete mít půjčky v malíku.

Své půjčce byste měli rozumět. Proto než cokoliv podepíšete, smlouvu si pořádně pročtěte. A že neznáte bankovní pojmy, které se v ní vyskytují? Nezoufejte, z toho důvodu jsme si pro vás připravili slovník půjček. Tak hurá na to!

Obsáhlý slovník půjček

A–E

Akontace

Akontace nebo také záloha či platba předem. Jedná se o první mimořádnou splátku, tzv. jistinu. Tento termín se nejčastěji používá ve spojitosti s leasingem či úvěrem. Podle výše akontace se dále odvíjí výše splátek a úroková sazba. Při složení akontace klient prokazuje, že je bonitní a stává se pro poskytovatele půjčky méně rizikový.

Automatický revolving

Při řádném splacení smluvně stanovené části půjčky umožňuje automatický revolving opětovné navýšení úvěru bez nutnosti sepisování nové žádosti. Ušetří klienta od zbytečného papírování, jako je opětovné dokládání výše příjmů a vůbec celého schvalovacího procesu.

Americká hypotéka

Jedná se o hypoteční úvěr, který je jištěn zástavním právem k nemovitosti. Americká hypotéka je neúčelová a tím se liší od té klasické. Peníze, které od banky získáte, můžete využít na cokoliv a ne pouze na bydlení. Název je odvozen od USA, ze kterého k nám přišla.

Bankovní půjčka

Bankovní půjčka je poskytována bankou. Může být účelová nebo neúčelová. Účelový úvěr je určen na financování určité věci – bydlení, auta, studium či podnikání. Neúčelovou půjčku lze využít na cokoliv. Bankovní půjčka je obecně méně riziková, protože všechny banky v České republice podléhají dozoru České národní banky.

Bezúročné období

Bezúročné období je doba, během které nebudete své bance platit žádné úroky. Setkáme se s ním především u kreditních karet, kdy se mluví o období mezí provedením platební transakce a datem její splatnosti. Pokud klient danou částku na svou kartu nevloží do data splatnosti, pak již za vyčerpané peníze platí úrok.

Bonita

Bonita je schopnost klienta dostát svým závazkům. Tedy zejména splácet řádně a včas svoji půjčku. Čím je klient bonitnější, tím představuje nižší riziko pro svého věřitele. Věřitelem může být banka či nebankovní společnost. Bonitu určuje výše příjmu, rodinná situace, vzdělání, povolání i věk.

Cena půjčky

Celková částka, kterou zákazník zaplatí za celou dobu trvání půjčky, se nazývá cena půjčky. Do ceny půjčky jsou zahrnuty veškeré náklady, zaplacené úroky a poplatky.

Dlužník

Osoba, která je povinna splatit vypůjčenou finanční částku svému věřiteli včetně daných úroků. Může se jednat o fyzickou či právnickou osobu.

Doba splatnosti

Jedná se o termín, kdy musí být půjčka zcela splacena. Pokud je splatnost delší, většinou jsou o to nižší měsíční splátky. Zároveň však roste celková částka neboli cena půjčky.

Exekuce

Neplní-li dlužník své závazky a nesplácí půjčku řádně a včas, je mu soudně nařízena exekuce – hmotné vymáhání majetku či také zabavení majetku. Jedná se o poslední věřitelovu možnost, jak se domoci svých pohledávek.

F–N

Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba se „fixuje“ na určité období nebo také na celou dobu splácení. Po tuto dobu se úrok nemění a zůstává stejný. Naopak při pohyblivé úrokové sazbě se klient setká se změnami ve výši úroků.

Inkaso

Inkaso má většinou podobu trvalého příkazu, kdy dochází k automatickému provedení platby z účtu klienta. Používá se při opakovaných platbách s neměnícím se datem splatnosti a stejnou částkou. Příkaz bance dává se souhlasem majitele účtu věřitel.

Insolvence

Insolvence je neschopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně splácet. Je přesně vymezena v insolvenčním zákoně.

Konsolidace

Pomocí konsolidace lze sloučit jednotlivé úvěry v jeden. Díky ní se výrazně zkrátí doba splácení, sníží úrok a tím bude nižší i měsíční splátka. Používá se u bankovních a nebankovních půjček, dluhů z kreditních karet, kontokorentů i leasingů.

Kreditní karta

Kreditní karta je platební kartou, na které má klient, kromě vlastních financí, k dispozici i danou částku od banky, z níž může čerpat. Během bezúročného období neplatí žádné úroky. Vyčerpané peníze musí však do doby splatnosti na kartu opět vrátit. Pokud tak neudělá, platí z vyčerpané částky úroky.

Lichva

Lichvářství je jednání, které využívá neznalosti a tísně dlužníka. Lichváři často poskytují nevýhodné až protizákonné půjčky s příliš vysokými úroky či neetickými podmínkami. Staví tak člověka do bezvýchodné situace.

Mikropůjčka

Jedná se o malou krátkodobou půjčku v rozsahu do 5 000 Kč. Nevýhodou mikropůjčky je příliš vysoká úroková sazba, která je daná právě krátkou dobou splatnosti. Poskytovatelem jsou většinou nebankovní společnosti.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčku poskytují nebankovní společnosti. Ty nejsou pod dozorem České národní banky, a proto bývají některé z nich rizikovější. Vyskytují se mezi nimi takové společnosti, které poskytují půjčky s příliš vysokými úroky a poplatky. Proto je důležité nabídku od nich důkladně prozkoumat a srovnat s ostatními. Výhodou těchto půjček bývá pružnost, snadnější získání a rychlost vyřízení.

P–S

p.a. (per annum)

Zkratka p.a. se objevuje u úvěrů, půjček nebo hypoték. Je spojena přímo s úrokovou sazbou a odvozena od latinského výrazu per annun, což znamená ročně nebo za rok. Pro příklad 4 % p.a. znamená 4% úroková sazba za jeden rok.

Potvrzení o příjmu

Potvrzením o příjmu prokazuje žadatel o půjčku bance své příjmy. Tento formulář vyplňuje zaměstnavatel. Ten uvádí přesnou výši vašich příjmů zprůměrovanou za určité období.

Předčasné splacení

Splatíte-li půjčku před skončením doby splatnosti, jedná se o předčasné splacení. U některých bank je předčasné splacení zpoplatněno, jiné jej mají zdarma.

Půjčka

Poskytnutí financí dlužníkovi se nazývá půjčka. Ta je sjednaná za určitých podmínek s předem stanoveným úrokem a uzavřena úvěrovou smlouvou. Tím vzniká klientovi peněžitý dluh, který se zavazuje splatit do předem stanovené doby splatnosti.

Refinancování

Refinancování je splacení stávající půjčky jiným úvěrem u třetího subjektu. Obvykle se půjčka refinancuje kvůli tomu, že nový úvěr nabízí výhodnější podmínky, než za kterých byla sjednána původní půjčka. Refinancování funguje na podobném principu jako konsolidace.

RPSN

RPSN je roční úroková sazba. Pomocí RPSN se posuzuje výhodnost půjčky – je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Zahrnují se do něj všechny náklady spojené s půjčkou (úroky, pojištění, poplatky…)

Ručení

S ručením se nejčastěji setkáte u hypoték a úvěrů nad 100 000 Kč. Jedná se o způsob zajištění svého závazku. Pro věřitele ručení minimalizuje riziko plynoucí z poskytnutí úvěru. Při nesplácení závazků je ručitel povinen poskytnout společnosti to, čím ručil.

Směnka

Směnka je cenný papír, který představuje závazek dlužníka vůči ručiteli. Podpisem se dlužník zaváže, že majiteli směnky zaplatí částku uvedenou na směnce. Obsahuje-li směnka všechny náležitosti, je platná, i když je psaná třeba na pivním tácku.

Smluvní pokuta

Částka nebo sazba, která je sjednaná ve smlouvě. Pokud dlužník nebude řádně a včas splácet, věřitel po něm může požadovat pokutu, která plyne ze smlouvy. Zejména se jedná o nesplácení v termínu.

SOLUS

SOLUS je registr, který shromažďuje údaje o občanech, jež neplní své závazky u členů tohoto sdružení. Členy SOLUSU jsou banky, nebankovní společnosti, spořitelny, mobilní operátoři i energetické firmy. Do registru se může dostat ten, kdo opakovaně nedodržuje termíny splátek a je ve zpoždění se splácením. Pokud dojde k uhrazení všech pohledávek, z registru by měl být daný subjekt odstraněn.

Splátka

Jedná se o pravidelnou platbu, kterou dlužník splácí ve stanoveném termínu věřiteli. Je předem určena ve smlouvě a zahrnuje poplatky i úroky. Splácet může fyzická osoba nebo právnický subjekt.

Splátkové období

Splátkové období je doba, ve které musí klient uhradit splátku společnosti, od které si půjčil. Toto období je stanoveno ve splátkovém kalendáři a nejčastěji se jedná o měsíční interval.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je plán splácení půjčky. Sestavuje ho banka nebo jiná finanční instituce. Ve splátkovém kalendáři jsou detailně rozepsané jednotlivé částky splátek a datum splatnosti.

U–Z

Upomínka

Upomínkou vyzývá bankovní či nebankovní instituce svého klienta k uhrazení dlužné částky. Většinou se jedná o zaplacení splátky, která je již po době splatnosti. Upomínky jsou u většiny institucí zpoplatněné.

Účel půjčky

Můžeme se setkat se dvěma typy půjček, účelové a neúčelové. U neúčelových může klient peníze využít na cokoliv bez dokládání. Účelová půjčka se poskytuje za konkrétním účelem, který klient musí doložit.

Úvěrová smlouva

Úvěrovou smlouvu uzavírá věřitel s dlužníkem. Smlouva musí obsahovat všechny náležitosti včetně práv a povinností smluvních stran.

Úvěrový rámec

Úvěrový rámec stanovuje maximální částku, kterou lze čerpat z úvěrového účtu. Je sjednán v úvěrové smlouvě a jeho výši lze měnit nahoru i dolů.

Věřitel

Fyzická nebo právnická osoba, která může požadovat po dlužníkovi plnění smluvního vztahu. Většinou se jedná o dluh, který je dlužník povinen věřiteli splatit. Také se říká, že věřitel má za dlužníkem pohledávku.

Zástava

Zástavou dlužník ručí věřiteli za vypůjčené peníze. Většinou se jedná o nemovitost. Pokud je evidovaná v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru. Není-li v katastru, je nutný zápis do Rejstříku zástav. Smlouva o zástavním právu musí být uzavřena písemně. Neplní-li dlužník své závazky, věřitel má nárok na naplnění své pohledávky pomocí zástavy. Ta se stává jeho majetkem, který může zpeněžit.

Způsob splácení

Existuje několik způsobů, kterými lze splácet úvěr. Nejčastější variantou je měsíční splátka pomocí bankovního převodu. Mezi další způsoby patří splátka složenkou či inkasem a splacení závazků najednou nebo konstantními anuitami. Na způsobu splácení se vždy dohodne věřitel s dlužníkem a věřitel jej stanoví ve smlouvě.

Srovnání půjček 2024

Komentáře

Zatím žádný komentář, buďte první!

Napsat komentář

KomentářKomentáře ručně schvalujeme. Proto buďte trpěliví, než se váš komentář zobrazí. Díky.
Jméno
Email
Srovnání půjček 2024